قالب وردپرس
معین تراز(دنیای مالی بهتر)
عواقب صدور پیش فاکتورهای صوری (غیرواقعی)
فوریه 17, 2021

فرآیند حسابداری از آغاز تا پایان

۱-تعریف حسابداری

حسابداری عبارت است از دانش و تکنیک ثبت،طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد و سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصل از بررسی اعداد می باشد.

توضیح هرکدام از عبارت های مندرج در تعریف حسابداری

۱-۱ حسابداری علم نیست بلکه یک تکنیک و فن است که همواره در حال تغییر بوده و قوانین آن همانند فیزیک و شیمی ثابت نمی باشد.

۲-۱ ثبت: بدین معنا که کلیه فعالیت های مالی یک بنگاه بایستی به ترتیب تاریخ وقوع در دفاتر شرکت ثبت گردد.

۳-۱ طبقه بندی یعنی هرکدام از فعالیت های مالی بایستی تحت سرفصل مشخصی ثبت گردند لذا بدین منظور با توجه به نوع فعالیت هر بنگاه یا مؤسسه بایستی سرفصل های مناسبی تعریف کرده

۱-۳-۱ در ذیل سرفصل کلی حسابها که در مؤسسات استفاده می شود آورده شده است.

 • موجودی نقد
 • حسابهای پرداختنی (بستانکاران)
 • حسابهای دریافتنی(بدهکاران)
 • پیش دریافت ها
 • سپرده و پیش پرداخت ها
 • ذخایر و اندوخته ها
 • موجودی مواد و کالا
 • سرمایه
 • سرمایه گذاری در سهام سایر مؤسسات
 • سود(زیان)
 • دارائی های ثابت مشهود (اموال)
 • مطالبات شرکاء و سهامداران
 • دارائی های نامشهود
 • درآمدها
 • هزینه ها
 • بهای تمام شده

خرید کالا که در سرفصل موجودی مواد و کالا ثبت می گردد.

 

۲-۳-۱ مؤسسات حسب نیاز خود ذیل سرفصل های فوق حسابهای دیگری تعریف می کنند مثلاً ذیل سرفصل هزینه ها حساب هزینه حقوق، هزینه عملیاتی،هزینه عمومی و اداری و یا ذیل سرفصل بهای تمام شده حسابی بنام بهای تمام شده کالا ساخته شده یا بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا سرفصل کالا نیمه ساخته تعریف نمایند.

۴-۱ تلخیص: یعنی خلاصه و جمع کل گردش هرکدام از سرفصل های تعریف شده بدین صورت که اگر حساب وجوه نقد مثلاً ۱۰ فقره دریافتی داشته و ۶ فقره پرداختی داشته است. مجموع دریافتی و مجموع پرداختی و مانده حساب وجوه نقد صرف نظر از تعداد واریزی و برداشت ها مشخص شود.

۵-۱ فعالیت مالی: منظور از فعالیت مالی اقدامات مالی است که به هرنوعی باعث تغییرات در هرکدام از سرفصل های تعریف شده بالا باشد.

به عنوان مثال وقتی یک بنگاه اقتصادی کالایی را میخرد باعث افزایش موجودی کالا و کاهش موجودی نقد آن می گردد و اگر کالا بطور نسیه (اعتباری) خریداری شده باشد علاوه برافزایش موجودی کالا بدهی شرکت (حسابهای پرداختی) نیز افزایش یافته است.

حتی اگر در یک بنگاه وجهی را از یک حساب بانکی به حساب بانکی دیگری واریز نمایم یک فعالیت مالی صورت گرفته و بایستی این فعالیت در دفاتر شرکت ثبت گردد.

۶-۱ اعداد سنجش به پول: یعنی کلیه فعالیت های مالی بایستی برحسب واحد پولی هر کشور ثبت گردد مثلاً در ایران برحسب ریال ایرانی یا در کشور مالزی برحسب رینگیت یا در اروپا (حوزه یورو)برحسب یورو ثبت گردد.

۱-۶-۱ حساب مقداری کالا: حال این سوال مطرح می شود بنگاه های اقتصادی حساب تعدادی کالاهای خود را چگونه نگهداری میکنند مثلاً اگر تعداد ۱۰عدد کالا هرکدام به ارزش ۵ واحد پولی و مجموعاًبه ارزش ۵۰ واحد پول خریداری شود این تعداد ۱۰ عدد کجا و چگونه ثبت گردد.

در این خصوص لازم است بنگاه های اقتصادی دارای سیستم جداگانه انبار و حسابداری انبار باشند و به تدریج که این کالاها فروخته می شوند و یا مورد مصرف قرار می گیرند در سیستم انبار حساب آن جداگانه نگهداری می شود.

۷-۱ تفسیر: منظور از تفسیر تجزیه و تحلیل حسابها و سرفصل های مورد اشاره می باشد به عنوان مثال نسبت های مالی مورد بررسی قرار می گیرد مثلاً نسبت فروش به هزینه ها، یا نسبت سود به هزینه ها و یا نسبت سود به فروش و علاوه برآن در تجزیه و تحلیل سرفصل حسابها روند افزایش یا کاهش هزینه ها و درآمدها مورد بررسی قرار می گیرد.

۲- معادله حسابداری چیست؟

۱-۲ قبل از تعریف معادله حسابداری لازم است بدانیم در حسابداری حسابها بصورت دو طرفه ثبت می شود یعنی در هر فعالیت مالی یک حساب بدهکار و یک حساب بستانکار می شود.

۲-۲ معادله حسابداری دارایی=بدهی ها + حقوق مالکانه

۳-۲ منظور از دارایی ها کلیه وجوه نقد،موجودی مواد و کالا و مطالبات و اموال است که متعلق به بنگاه اقتصادی می باشد.

۴-۲ تعریف بدهی: هربنگاه اقتصادی در مقابل دیگران تعهداتی دارد که به آن بدهی می گویند بعنوان مثال کالایی را بصورت اعتباری خرید کرده و یا مالیاتی را بایستی به اداره مالیات بپردازد و یا اشخاص برای شرکت کاری را انجام داده اند که وجه آن هنوز پرداخت نشده است و یا وام و تسهیلاتی را از بانکها و مؤسسات اعتباری دریافت شده باشد به این قبیل تعهدات بدهی می گویند و در سرفصل های حسابداری تحت عنوان حسابهای پرداختی یا بستانکاران به آن اشاره شد.

۵-۲ حقوق صاحبان سهام یا حقوق مالکانه: بدهی بنگاه اقتصادی به صاحبان آن بنگاه را حقوق مالکانه می گویند از جمله حساب سرمایه یا سود انباشته و یا اندوخته هایی که بنگاه از محل سود انباشته جهت جبران زیانهای احتمالی در آینده در حسابهای خود ثبت نموده از موارد حقوق مالکانه می باشد.

به عبارت دیگر پس از کسر کلیه بدهی های یک مؤسسه از مجموع دارایی های مؤسسه آنچه که باقی می ماند متعلق به سهامداران است که اصطلاحاً به آن حقوق مالکانه (سرمایه) می گویند.

۳- ماهیّت حسابها

همانطوریکه در بند ۱-۲ گفته شد ثبت فعالیت مالی یک حساب بدهکار و یک حساب بستانکار می شود حال می خواهیم بدانیم بدهکار و بستانکار شدن هرکدام از سرفصل ها حسابها که تعریف کردیم چگونه صورت می گیرد.

۱-۳ تمام دارایی ها هنگام افزایش بدهکار و هنگام کاهش بستانکار می شود و بدهی ها و حقوق مالکانه هنگام افزایش بستانکار و هنگام کاهش بدهکار می شود و ضمناً هزینه ها نیز همانند دارایی ها هنگام افزایش بدهکار می شوند و درآمدها نیز هنگام افزایش بستانکار می شود.

اصولاً و بطور کلی می توان گفت گیرنده انتفاع (منفعت) همیشه بدهکار و دهنده انتفاع بستانکار می شود.

 • مثال۱: چنانچه از یک حساب بانکی متعلق به مؤسسه پولی را به حساب بانکی دیگر همان مؤسسه انتقال دهیم بانک دریافت کننده بدهکار و بانک واریز کننده بستانکار می شود.
 • مثال۲: کالایی را بصورت نقد خریداری کنیم.

سرفصل مواد کالا که گیرنده انتفاع است و کالایی را به موجودی خود اضافه کرده بدهکار و بانک که پرداخت کننده بوده بستانکار می شود.

مثال۳: اگر این کالا بصورت تعهدی خریداری شده باشد باز هم حساب موجودی کالا بدهکار می شود و سرفصل حسابهای پرداختی  (بستانکاران یا بدهی ها) بستانکار می شود چون که بدهی ها ماهیت بستانکار دارند و هنگام افزایش بستانکار می شوند و خرید تعهدی یعنی افزایش بدهی

مثال۴: پرداخت هزینه کنیم که هزینه ها ماهیت بدهکار دارند و در واقع هزینه کننده و صاحب هزینه پولی را از ما می گیرد و یا خواهد گرفت پس سرفصل هزینه ها بدهکار و بانک پرداخت کننده بستانکار می شود.

مثال۵: فروش کالا بطور نقد یا تعهدی

در این مثال هم بانک به عنوان گیرنده بدهکار و سرفصل حساب فروش به عنوان اینکه کالایی را خریداری دهد بستانکار می شود و چنانچه فروش تعهدی باشد حسابهای دریافتی (مطالبات) که زیرمجموعه دارایی هاست و با فروش تعهدی مطالبات بنگاه افزایش می یابد این حساب بدهکار می شود.

۴- صورتهای مالی

۱-۴ تعریف صورتهای مالی

 • ترازنامه
 • صورت جریان وجوه نقد
 • صورت سود و زیان
 • صورت سود و زیان جامع

 

۱-۲-۴تعریف ترازنامه

ترازنامه یک صورت مالی است که وضعیت مؤسسه را در یک تاریخ معین مشخص می کند ترازنامه غالباً به تاریخ پایان هرسال مالی تهیه می شود ولی ممکن است برای دوره های کوتاه مدت دیگری مثلاً بصورت فصلی یا هر ۶ماه یکبار هم تهیه گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *